Stadgar

Stadgar för Sällskapet Pelle Svanslös Vänner antagna vid årsmöte 24 oktober 2001

§ 1 Sälskapets namn är Sällskapet Pelle Svanslös Vänner.

§ 2 Sällskapets beskyddare är Erna Knutsson

§ 3 Sällskapets syfte är
att verka för bevarande av kännedomen om Pelle Svanslös och hans vänner som litterära gestalter och gestalter i Uppsalas kulturhistoria;
att verka för bevarande av kännedomen om Gösta Knutsson som författare, radioman och folkbildare och hans betydelse för Uppsalas kulturliv;
att verka för bevarande av Pelle Svanslös miljöer kring Öfre Slottsgatan och i vidare mening andra kulturhistoriskt betydande miljöer i Uppsala;
att verka för spridning av kunskap om kattens överlägsna väsen, liksom om dess kulturhistoria samt att verka för kattens rättigheter i samhället;
att verka för skapandet av Pelle Svanslös-miljöer där barn genom lek och andra aktiviteter kan bekanta sig med Pelles värld och värderingar.
Pelle Svanslös Sällskapet utdelar Pelle Svanslös-priset för förtjänstfullt arbete på det kattliga fältet i vidaste mening.

§ 4 Medlemskap
Var och en som är överens med föreningens syfte äger rätt att bli medlem.

§ 5 Styrelse
Sällskapet leds av en styrelse bestående av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordföranden väljs på ett år. Styrelsens ordinarie ledamöter väljs på två år. Det första året väljs tre ordinarie ledamöter på ett år och tre på två år så att s k saxning åstadkommes. Styrelsens suppleanter väljs på ett år. Styrelsen är beslutsmässig vid minst fyra närvarande ledamöter.

§ 6 Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång.
Årsmötet utlyses senast en månad före sammanträdet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
Mötets stadgeenliga utlysande.
Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse.
Beslut om ansvarsfrihet.
Fastställande av verksamhetsplan och budget.
Fastställande av medlemsavgift.
Val av ordförande på ett år.
Val av styrelseledamöter på två år (s k saxning, se §5).
Val av två styrelsesuppleanter på ett år.
Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år.
Val av valberedning, bestående av tre personer.
Behandling av motioner och styrelsens förslag.
Övriga frågor.

§ 7 Extra medlemsmöte
Styrelsen äger rätt att inkalla extra medlemsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse med angivande av tid, plats och motiv för extra medlemsmöte skall skickas ut till medlemmarna senast en månad före det extra medlemsmötet.

§ 8 Stadgeändring
Förändring av Sällskapets stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst tre veckor före årsmötet, till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.

§ 9 Upplösning
Upplösning av Sällskapet kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes till styrelsen minst tre veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning tillfaller Sällskapets tillgångar verksamhet som gagnar Sällskapets syften.

§ 10 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet, med undantag för §8 och 9. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lottdragning avgör.